Folgen
Khoa Kinh tế Nguyễn Thanh Trang
Khoa Kinh tế Nguyễn Thanh Trang
Tiến sỹ
Bestätigte E-Mail-Adresse bei hou.edu.vn
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Incorporating senses into destination image
NT Trang, JJE Yoo, D Joo, G Lee
Journal of Destination Marketing & Management 27, 100760, 2023
112023
Senses in leisure tourism: Scale development and its relationship with emotions
NT Trang, G Lee
관광연구저널 32 (4), 21-39, 2018
112018
Nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP. Hà Nội
TSNT Trang
Tạp chí Tài chính, 2023
2023
Factors affecting the Conversion of financial Statements under VAS to IFRS in Petrovietnam an It's Subsidiaries
TNBP TS. Nguyễn Thanh Trang
Conference Proceedings - The 6th interntional conference on finance …, 2023
2023
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới số hóa hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam hiện nay
TTTHP TS. Nguyễn Thanh Trang, Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2023 “Phát triển kinh tế số bền vững”, 2023
2023
Journal of Destination Marketing & Management
NT Trang, JJE Yoo, D Joo, G Lee
Journal of Destination Marketing & Management 27, 100760, 2023
2023
destination based on the extended theory of planned behavior/Wei Li 41⋅ Estimating the conservation value of Sichuan giant panda using a contingent valuation method/Xijing Cui …
MJ Kim, JY Park, Y Reisinger, CK Lee, NT Trang, G Lee
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–7