Follow
Hue University Journal of Science
Hue University Journal of Science
Journal of Science, Hue University
Verified email at hueuni.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of contextual approach for measuring tourism destination attractiveness
BT Tam
Journal of Science 70 (1), 217-226, 2012
272012
The influence of educational pressure on the mental health of the adolescence in east Asia
MP Dunne, J Sun, ND Nguyen, T Truc, KX Loan, J Dixon
Journal of science research, Hue University 61 (1), 18-27, 2010
232010
The influence of educational pressure on the mental health of adolescents in East Asia: Methods and tools for research
MP Dunne, J Sun, N Do Nguyen, TT Truc, KX Loan, J Dixon
Journal of Sciences, 109-122, 2010
212010
Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến Huế
BT Tám, ML Quyên
Tạp chí khoa học Đại học Huế B 72, 295-305, 2012
182012
Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế
PTT Nga
Hue University Journal of Science (HU JOS) 68 (5), 2011
172011
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN
NK Hoàn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế (60-2010), 2010
17*2010
Đánh giá hiệu quả xử lư nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm Biogas quy mô hộ gia đ́nh ở Thừa Thiên Huế
NT Hồng, PK Liệu
Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 81-91, 2012
162012
Thành phần loài cá ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên
NTP Loan
Tạp chí khoa học, Đại học Huế 49, 65-74, 2008
162008
Ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế của người nông dân bị thu hồi đất tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
HV Chương
Tạp chí khoa học Đại học Huế 60, 47-58, 2010
13*2010
Ứng dụng GIS để đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng trường hợp nghiên cứu ở xă Hương B́nh, Thừa Thiên Huế
HV Chương
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 50, 5-16, 2009
132009
Impacts of the CEFR-aligned learning outcomes implementation on assessment practice
HTT Le
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 127 (6B …, 2018
122018
Khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi của các nhóm gà Ri lai nuôi thịt 8-13 tuần tuổi
NĐ Hưng
Hue University Journal of Science (HU JOS) 91 (3), 2014
122014
Synthesis of (Zn/Co)-based zeolite imidazole frameworks and their applications in visible light-driven photocatalytic degradation of Congo red
NTT Tu, PC Sy, TT Minh, HTM Thanh, TV Thien, HT Long, DQ Khieu
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 95, 99-110, 2019
112019
Evaluation of Promising Sponge Gourd (Luffa cylindrical) Accessions in Summer-Autumn Season 2014 in Thua Thien Hue
TT Phan, HTH Truong, SCH Nguyen, TTT Nguyen, TV Tran
Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University …, 2015
112015
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ư định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế
DTH Phương
Chuyên san khoa học Xă hội và Nhân văn 72 (3), 2012
102012
Cancer incidence in the population of ThuaThien Hue province, Vietnam, 2001-2009
ND Tung
J Sci, Hue University 27 (61), 511Á17, 2010
102010
Salinity effect at seedling and flowering stages of some rice lines and varieties (Oryza sativa L.)
TTH Sen, PTP Nhi, TT Sen
J. Agric. Sci. Technol 7, 32-39, 2017
92017
Removal of organic template from mesoporous MCM-41
PD Du, DQ Khieu, TT Hoa
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 69 (2), 2013
92013
Xác định và khảo sát một số tính chất có lợi của chủng Lactobacillus fermentum DC1 phân lập từ sản phẩm dưa cải Huế
NTD Hương, ĐTB Thủy
Hue University Journal of Science (HU JOS) 71 (2), 2012
92012
Phương pháp von-ampe hoà tan anot xác định PbII, CdII, ZnII trong Vẹm xanh ở đầm Lăng Cô-Thừa Thiên Huế
NV Tứ, NKQ Việt
Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 155-163, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20